Czym projekt wykonawczy różni się od projektu warsztatowego?

Wejście w życie nowej ustawy Prawo Budowlane sprawiło, że jedyną zdefiniowaną prawnie dokumentacją projektową jest projekt budowlany, czyli dokument formalny, który przedstawia potencjalne rozwiązania projektowe planowanej inwestycji. Projekt ten stanowi dla organów administracji architektoniczno-budowlanej podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, a jego zakres jest prawnie określony. Rozwinięciem i uzupełnieniem tego projektu jest dokumentacja projektowa nazywana projektem wykonawczym oraz projekt warsztatowy. Czym jednak różnią się między sobą te dokumentacje? Przyjrzyjmy się im bliżej!

Czym jest projekt wykonawczy?

Definicja projektu wykonawczego nie jest ujęta w prawie budowlanym, a zapisy tam ujęte odnoszą się jedynie do projektu budowlanego. Mimo to należy przyjąć, że jest to projekt techniczny uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu czy przygotowania oferty i realizacji robót budowlanych. Służy on także do wyboru wykonawcy robót, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach, jednak tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych.

Projekt wykonawczy zawiera wiele szczegółowych informacji, które pozwalają wyeliminować ryzyko popełnienia poważnych błędów. Projekt ten stanowi ostatnie stadium dokumentacji projektowej. Na jego podstawie określane się szczegóły prowadzenia robót, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonanie prefabrykatów czy prace rozruchowe. Taka dokumentacja wykonawcza musi być sporządzana w momencie, gdy inwestycja jest realizowana ze środków publicznych. Dlatego nie ma potrzeby sporządzać jej przy budownictwie jednorodzinnym, chociaż tak precyzyjna dokumentacja bardzo usprawniłaby i przyśpieszyła prace na budowie.

Projekt wykonawczy musi zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót wraz z opisem dotyczącym:

  • obiektu,
  • rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
  • detali architektonicznych i urządzeń budowlanych,
  • instalacji i wyposażenia technicznego.

Projekty wykonawcze w Gdańsku dotyczą najczęściej przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych w zakresie instalacji budowlanych, zagospodarowania terenu, wznoszenia obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Wszelkie wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się tak, jak dla projektu budowlanego.

Czym jest projekt warsztatowy?

W porównaniu do projektu wykonawczego dokumentacja warsztatowa zawiera dużo więcej szczegółów i oznaczeń. Nie zawiera ona jednak innych lub dodatkowych rozwiązań projektowych.  Projekt warsztatowy również nie zawiera prawnej definicji pozwalającej na precyzyjne określenie. Ani przepisy prawa budowlanego, ani innych obowiązujących aktów prawnych, regulujących proces wykonywania robót budowlanych nie definiują pojęcia projektu warsztatowego. Jednak należy przyjąć, że jest to dokumentacja uszczegóławiająca projekt budowlany i wykonawczy o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania robót. Projekt taki zawiera m.in. szczegółowe rysunki, wymiary poszczególnych elementów, listy materiałowe oraz schematy montażowe. W sytuacji, w której wykonanie dokumentacji warsztatowej jest wymagane w umowie, dobrze jest uzgodnić jej dokładny zakres.

Projekt warsztatowy jest sporządzany na podstawie dokumentacji wykonawczej w zakładzie prefabrykacji lub jest realizowany przez firmę projektującą konstrukcje budowlane. Celem projektu jest dostarczenie dokładnych informacji technologicznych potrzebnych do wytworzenia pozycji pojedynczych i wysyłkowych projektowanej konstrukcji. Opracowanie takiej dokumentacji zapewnia szybką i sprawną produkcję oraz pracę na budowie. Pomimo że nie mamy obowiązku posiadania projektu warsztatowego, to warto się o niego zatroszczyć, gdyż będziemy mogli lepiej kontrolować zakres wykonywanych prac.

Powrót do realizacji

Tel: +48 58 742 31 95 | E-mail: biuro@konte.gda.pl | ul. Jabłoniowa 20 / 212 A, 80-175 Gdańsk

ⓒ Konte Sp. z o.o.

Realizacja: Web Room Studio